REGULAMIN SERWISU POBOCZEM (Grupa INTERIA.PL MEDIA sp. z o.o. sp.k.)

 1. Definicje:
  • INTERIA.PL
   - z siedzibą w Krakowie: os Teatralne 9a, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000392344.
  • Użytkownik
   - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania INTERIA.PL zgody o której mowa powyżej w formie pisemnej na każde żądanie.
  • Nick
   - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.
  • Konto Użytkownika
   - przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej INTERIA.PL określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.
  • Wizytówka, Wizytówka Użytkownika
   - miejsce w internecie, będące stroną www każdego Użytkownika, utrzymywane w ramach Konta Użytkownika, tworzone automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do zakładki "Mój Profil", zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie.
  • Treści
   - oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, materiały multimedialne, teksty, zdjęcia, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika.
  • Serwis
   - internetowa platforma informacyjno - rozrywkowa znajdująca się pod adresem internetowym www.poboczem.pl, będąca własnością INTERIA.PL, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.
  • Umowa
   - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Ustawa
   - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).
  • Usługa
   - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:
   • moduł wprowadzania Treści do Serwisu,
   • mechanizmy wyszukiwawcze,
   • forum
   • moduł poczty wewnętrznej
   • Wizytówkę Użytkownika.
  • Regulamin
   - niniejszy regulamin.
  • Wpis
   - wątek główny dodany przez Użytkownika.
  • Komentarz
   - każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.
 2. Postanowienia ogólne:
  • Serwis umożliwia Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Użytkownikami, w celu wymiany informacji związanych z szeroko pojętą tematyką motoryzacji, korzystania z informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie oraz publikowania i udostępniania Treści w ramach Konta Użytkownika.
  • Opcje między innymi:
   • przeglądania, oceny zdjęć, newsów, materiałów video,
   • zgłaszania nadużyć,
   • dodawania komentarzy,
   • korzystania z wyszukiwarki,
   dostępne są dla każdego użytkownika internetu.
  • Opcje:
   • edycji Wizytówki Użytkownika,
   • ustawienia powiadomienia,
   • dodawania nowych Treści i ich kategoryzacji,
   • edycji własnych wideo (tytuł, opis, miniaturka),
   • typu "poleć" newsa, zdjęcia, wideo,
   • zamieszczania embedów materiałów wideo,
   dostępne są tylko dla Użytkowników.
  • Do pełnego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, adresu e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" np. Internet Explorer 5.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje).
  • Z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji zostaje zawarta Umowa a użytkownik Internetu staje się Użytkownikiem.
  • Serwis oraz zawarte w nim materiały, z wyłączeniem:
   • Treści pochodzących od Użytkowników
   • materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców
   stanowią własność INTERIA.PL.
  • Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.6 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.
 3. Odstąpienie, Wypowiedzenie Umowy
  • Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.
  • Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi w każdym czasie w szczególności w przypadku:
   • cesji praw i zobowiązań INTERIA.PL
   • złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian.
  • INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
   • w terminie 6 miesięcy od rejestracji nie dokonał żadnego logowania do Serwisu,
   • w każdym czasie.
  • Sprzedaż Konta przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Rejestracja
  • Warunkiem korzystania z Usługi jest:
   • rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,
   • akceptacja Regulaminu,
   • potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest INTERIA.PL, która dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 8 poniżej.
  • W ramach rejestracji Użytkownik podaje:
   • adres e-mail,
   • Nick.
  • INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
   • odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,
   • zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka ze względów bezpieczeństwa, lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę ( w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).
  • Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.
  • Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Użytkownika, w szczególności modyfikować dane w Wizytówce Użytkownika jak i wprowadzać i usuwać Treści.
  • Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
   • dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   • posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
   • w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do INTERIA.PL, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, INTERIA.PL dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego.
   • samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.
  • Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez INTERIA.PL wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych. Zgoda powyższa obejmuje zezwolenie udzielone INTERIA.PL na wykorzystywanie powyższych danych, w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych , zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. z poz. zm.(Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). W takim przypadku, INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.
  • INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dodania Treści do Wizytówki Użytkownika tj. udostępnienia ich w sieci Internet przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie oceny, kategoryzacji dodanych Treści przez innych Użytkowników, lub redaktorów Serwisu o ile uznają, je za szczególnie ciekawe. Dodawanie ocen, zamieszczenie Treści w rankingach, nie powoduje kopiowania plików, zmian lokalizacji lub jakiejkolwiek innej obróbki lub korzystania przez INTERIA.PL z Treści.
 5. Ograniczenia techniczne i merytoryczne
  • INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
  • Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
   • Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,
   • zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn,
   • autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
   • szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,
   • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
   • szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,
   • szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   • jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,
   • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od INTERIA.PL,
   • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL,
   • szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
  • INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
   • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
   • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
   • zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
   • zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji
   • do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom.
   • do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,
   • usunięcia:
    • Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
    • Treści
    w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).
  • Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
  • Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
  • INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.
 6. Obowiązki Użytkownika
  • Użytkownik zobowiązany jest do:
   • informowania INTERIA.PL o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
   • przestrzegania Regulaminu,
   • przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
   • przestrzegania NETYKIETY,
   • nie naruszania praw osób trzecich,
   • w przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami przeciwko INTERIA.PL z tytułu naruszenia ich praw przez Treści dostarczone przez Użytkownika, do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL.
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
   • przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
   • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów dotyczących poszczególnych świadczeń (np. konkursy, sondy internetowe, plebiscyty) o ile takie regulaminy są udostępniane na stronach Serwisu.
 7. Postępowanie reklamacyjne
  • Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres siedziby INTERIA.PL i określać:
   • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,
   • rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
   • zarzuty Użytkownika,
   • okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
   • ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
  • INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw . W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 8. Poufność
  • Osobiste dane będą przekazywane osobie trzeciej tylko w w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
  • INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
  • Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie jest INTERIA.PL. Każdy Użytkownik ma prawo:
   • wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
   • do poprawiania tych danych,
   • do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników.
  • INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.
 9. Postanowienia końcowe
  • INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  • INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
  • INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
  • INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
  • Każdy Użytkownik Serwisu zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu niezwłocznie, w momencie pierwszego logowania się następującego po zmianie Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
  • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: poboczem@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: Grupa Interia Media Sp. z o.o. Sp.k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "poboczem.pl".
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu.
przejdź do nawigacji
przejdź na początek strony